"İçiyorsam Sebebi Çok..."

İletişim Hattı +90 (224) 482 50 60

MADENSUYU ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Bölüm- 1
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

DERNEĞİN ADI:
Madde-1 ) Derneğin adı “Madensuyu Üreticileri Derneği'dir.
Derneğin kısa adı “MASUDER” dir
DERNEĞİN MERKEZİ:
Madde-2 ) Derneğin merkezi İstanbul'dur.
Dernek yurtiçi ve yurtdışında temsilcilikler açabilir.

Bölüm- 2

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI

Madde-3 ) Derneğin Amacı
Anayasamızın öngördüğü ekonomi esaslarına ve Atatürk İlkelerine uygun olarak, Türkiye'de maden suyu sanayinin gelişmesi, büyümesi ve çağdaş seviyede tutulmasına yardımcı olacak faaliyetlerde bulunarak, üyeleri arasında dayanışma ve işbirliği sağlamaktır. Böylece üyeler kendi aralarında bir iletişim ve hizmet ağı oluşturarak ülke yararına hizmet ederler

Madde- 4 ) Derneğin faaliyet alanları:
a)  Memleketimizdeki maden suyu üreticileri ile bu konuda faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli müesseselerin yetkili ve istekli gerçek kişilerin, bilim ve iş adamlarının, sanayicilerinin dernek içinde bir araya gelmelerini ve maden suyu sanayinin ülke yararına uygun şekilde gelişmesi için organizasyonu, dayanışma ve bilgi alışverişi ile arşiv oluşturmasını sağlayarak, meslek kurallarının oluşmasını, maden suyu standartlarının gelişmesini teşvik eder.
b)  Gerek üyelerinin faaliyetlerinin ve gerekse madensuyu sanayinin gelişmesi için sanayinin gerektirdiği maddi ve manevi himayeyi temin eder. Üyelerine mesleki yardımda bulunacağı gibi, üyeleri arasında mesleki kuralların tam olarak uygulanabilmesi için çalışmalarda bulunur, kural koyar ve kurallara uyulmasını sağlar.
c)  Dernek üyelerinin bağlı bulunduğu müesseselerin optimum üretim ve iş koşullarını geliştirmesini sağlar. Tüketicilerin menfaatlerine hizmet etmede maden suyu sektörüne yardımcı olur.
d) Dernekler Kanununa uygun olarak üyelerine kar dağıtmamak koşulu ile amacına uygun olan sektörün ihtiyacı olan, ham ve yarı mamul işletme madde ve malzemesi üretmek, ithalat ve ihracatını yapmak, danışmanlık hizmeti vermek amacıyla işletmeler kurar.
e)  Ekonomi prensiplerine uygun olarak hür teşebbüsün milli ekonomi ve sosyal yapıdaki hayati önemini belirtir ve yurt kalkınmasında üzerine düşen görevi milli çıkarlarımıza uygun olarak yapılmasını teşvik eder.
f)  Maden suyu sektörünün görüşlerinin devletin yasama ve yürütme organları, bağlı müessese ve kuruluşları kamuoyuna en doğru şekilde aktarılmasına aracılık eder.
g) Maden suyu üretimi, dağıtımı ve maden suyu sektörüne ilişkin diğer konularda üyeleri ve tüketicileri eğitmek amacıyla çalışmalarda bulunur ve bilimsel araştırmalar yaparak bunları destekler. Yurt içi ve yurt dışında kalifiye işçi teknisyen ve mütehassıs yönetici yetiştirilmesi sevk ve idare, prodüktivite, halkla münasebetler ve iş emniyeti gibi konularda yardımcı çalışmalarda bulunur.
h)  Maden suyu sektöründe bulunan kuruluşlar arasındaki sorunların sektör ve ülke ekonomisine uygun şekilde çözümü için çalışmalar yapılır. Üyeleri arasındaki dayanışmayı gerçekleştirmek üzere sosyal ve sektörel gelişmelerde bulunur, sektörel kuruluş ve kurumların aynı amaca yönelik çalışmalarında yardımcı olur, işbirliğinde bulunur.
i)  Yatırımların toplum yararına gerektirdiği önceliklere göre döviz sağlayacak verimli alanlara yönelterek ihracatı ve kalkınma planlarına yardımcı olacak çalışmaları teşvik eder. sanayi kalkınma ile ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.
j) Yurt dışında ve uluslar arası alanda Türkiye'nin ticari ve sanayi kuruluşlarını rekabet gücünü artırıcı, uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Mevzuat hükümlerine uyularak izin alınmak koşulu ile ilgili mali ve uluslar arası kurum ve benzeri kuruluş derneklerle işbirliği yapar üye olarak temsilci gönderir.
k)  Türk ekonomisinin güçlenmesi için sanayicilerin ve iş adamlarının görüşlerinin alınarak kıymetlendirilmesi ve resmi mercilerce kullanılmaları için hazır bulundurulmasını sağlar, sanayi bünyesinin organizasyonu konularında uyarıcı çalışmalarda bulunur. Üyelerini ilgilendiren hususlara ilişkin kanun, kararname, tüzük tebliğ kalkınma planı ve programı ile benzeri konularda üyelerine gerekli bilgileri ve dökümantasyonunu temin eder.
l)  Amaç ve faaliyetleri için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap,broşür ve bu gibi yayın vasıtalarından faydalanır. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, paneller ve yazışmalar tertip eder. Yerli, yabancı sergi ve fuarlara iştirak için gerekli girişimleri yapar.
Bilimsel ve mesleki araştırmalar yapar, bunları destekler, yardımda bulunur, bilim ve tekniğin çağdaş gelişmesine uygun arşivler düzenleyip, kitaplıklar kurar.
m)  Halen mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşla ticari ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzeriyle doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.
n)  Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak, gayri menkuller tasaruf eder ipotek dahil olmak üzerinde dernek lehine her nevi aynı, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap tesis teşkin ve fek edebilirler.
o)  Her türlü araştırma geliştirme faaliyetlerini destekler ve bu amaçla gerek üye kuruluşlar gerekse bunlarla üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki iş ve güç birliği destekler.
p)  Çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla teknolojik her türlü çalışmaları yapar.
r)  Türk maden suyu sanayinin güçlenmesi için sanayicilerin iş ve bilim adamlarının devlet, kamu ve özel sektör kuruluşlarının görüşlerini alarak resmi makamlara duyurur, gerekli koruma teşvikinin sağlanması için temaslar ve çalışmalar yapar.
s)  Kendi sahasında iştigal eden derneklerle federasyon kurar, federasyona katılır.
ş) Madensuyu üretimiyle iştigal eden üyelerinin hak ve menfaatlerinin gerek yurt içinde, gerek yurt dışında korumak amacıyla üyelerinin aleyhine olan düzenlemelere karşı  Yönetim Kurulu kararı ile her türlü idari ve hukuki dava açabilir,hukuki yardımda bulunabilir,bu hakkını bizzat kendi veya avukatları vasıtasıyla kullanır.

Bölüm- 3
DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI,MESLEK ,VEYA SANATLARI VE TABİYETLERİ


Madde 5-) Kurucu Üyelerin:  
Ad Soyadı Mesleki İkematgahı Tabiyeti
1- Mualla Çelik HIDIROĞLU End.Müh. İzmir cad 22/17 Ankara T.C.
2- Atilla Arısoy Fab.Müd. Yeniçağa yapı koop.Yeniçağa T.C.
3- Mustafa İnce Serb.Mes. 367.sok.No:12 Batıkent/ANK. T.C.
4- Ali Niyazi Ercan İşletmeci Hacıkara mah.hürkent Koop. T.C.
No:26 Beypazarı
5- Mehmet Cemil Ercan İşletmeci Hacıkara mah.Hürkent Koop. T.C.
No:26 Beypazarı
6- Ali Çankal Tacir Atatürk cad. 12/4 Denizli T.C.
7- Seyfullah Koçyiğit Sanayici Davutpaşa cad.2Marb.Sit.4 T.C. no:30 Topkapı/İstanbul
8- Ahmet Çakırmelikoğlu Tüccar Sultaniye köyü-Giresun T.C.
9- F.Didem Arınç Yönetici Çekirge Cad.Manolya 2Ap.48/10 Bursa T.C.
10- Ahmet Güler Paz.Müd. Yeşilova MaH.Işık sok.No:36 Bursa T.C.
11- Ömer Kızıl Sanayici İnkaya Mevkii Doktorlar Sitesi Bursa T.C.
12- Mehmet Erbak Sanayici Bademli Akmankent Sitesi Bursa T.C.
13- İsmail Çakırmelikoğlu Sanayici Sultaniye Köyü-Giresun T.C.
14- Muammer Çankal Paz.Müd. Necipali Cad.No:70 Denizli T.C.
 
Bölüm- 4
DERNEĞE ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ


Madde 6 - ) Asli Üyelik  
Türkiye'nin herhangi bir yerinde maden suyu sanayi veya yan sanayi ile iştikal eden yerli ve yabancı sermayeli işverenler veya işverenin bu dernekte temsil yetkisi verdiği gerçek kişiler ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler. Üye olacakların 5253 sayılı Dernekler Kanununun aradığı şartları haiz olması şarttır. Adayın iki asil üye tarafından yazılı olarak yönetim kuruluna takdim edilmesi, giriş beyannamesini doldurması ve üye olma isteğinin Dernek Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gereklidir.
Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.  

Madde 7 - ) Üyelikten Çıkma:
Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı bildirmek koşulu ile dernekten istifa hakkına sahiptir.
Tüzel kişiliği temsil eden kişinin temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili kuruluş tarafından 15 gün içinde yeniden belirlenir. Tüzel kişi temsilcisi ile gerçek kişi üye sıfatı aynı şahısla birleşemez. Aynı şahıs birden fazla, Tüzel kişi üyenin temsilcisi olamaz. Tüzel kişi üyeler dernek organlarına seçilebilirler.
Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Madde 8 - ) Üyeliğin sona ermesi :  

Aşağıdaki hallerde üyelik kaydı dernek Yönetim Kurulunca silinir.
a)Aidatlarını ödemeyen ve Yönetim Kurulunun yazılı talebine rağmen borçlarını verilen süre içinde ödemeyenler.
b)Derneğin tüzüğüne, iç tüzüğüne ve çalışmalarına uymadığı belirlenenler.
c)Derneklere üye olma hakkını sürekli ve süreli olarak kaybedenler.
d)İşverenin temsil yetkilisinin iptali ile (a) Bendine göre dernekten çıkarılanların birikmiş aidatlarını ödemeleri ve bağış taahhütlerini yerine getirmeleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyeliğe kayıtları yapılabilir. Dernekle ilişkisi kesilmesi gereken üyeyi Yönetim Kurulu Haysiyet Divanına bildirir. Üyeliğe son verme şeklinde alınan kararı Haysiyet Divanı üyeye tebliğ eder, üye bu karara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Butakdirde nihai karar ilk Genel Kurul toplantısında alınır.
Bu toplantıyla üyeliğine son verilen üye ancak Genel Kurula dinleyici olarak katılabilir.
Genel Kurul karar verirse savunması dinlenir.  

Madde 9 - ) Şeref Üyeliği :
Maden suyu sanayinin gelişmesine veya derneğe büyük emeği geçmiş olanlara Yönetim Kurulu tarafından Şeref Üyeliği verilebilir. Şeref üyeleri dernek yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu dışındaki dernek organlarında görev alabilir.

Madde 10 - ) Üyelerin Hakları :
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. 

Bölüm- 5
Derneğin Organları


Madde 11 - ) Derneğin aşağıdaki organları vardır. :  
a)  Genel Kurul
b)  Yönetim Kurulu
c)  Yürütme Kurulu
d)  Genel Sekreter
e) Yüksek Danışma Konseyi
f)  Haysiyet Divanı
g) Denetleme Kurulu

Madde 12 - ) Genel Kurul :  
Genel Kurul asli üyelerden kurulur, iki yılda bir Mart ayı içinde İstanbul'da Yönetim Kurulunca önceden ilan edilen ve üyelere tebliğ edilen yerde toplanır. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Denetleme Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise, denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyet, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.
Derneğe aidat borcu olan üyeler Genel Kurul toplantılarına katılamazlar ve oy kullanamazlar.

Madde 13 - ) Çağrı Usulü :  
Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az onbeş gün önceden, günü,saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulune uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren engeç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 14 - ) Toplantının Yeri :  
Genel Kurul Toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu İstanbul'dan başka bir yerde yapılamaz.

Madde 15 - ) Toplantının Yapılış Usulü ve Nisap  
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Yönetim Kurulunca düzenlenmiş listedeki üyelerin yarıdan bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde ise üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Derneğin Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayılarının iki katından az olamaz. Tüzükte aksine bir hüküm bulunmadıkça kararlar hazır bulunan üyelerin yarısından fazlasının oyları ile alınır.
Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar katip açık oy ile seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10(onda biri) tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.


Madde 16 - ) Genel Kurulun görev ve yetkileri  
Genel Kurul Derneğin en yüksek mercii ve karar organıdır.
Genel Kurul Görev ve Yetkileri:
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a)Dernek Organlarının seçilmesi
b)Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi veya yorumlanması
c)Yönetim ve Denetleme Kurulları Raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibra edilmesi,
d)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e)Yönetim Kurulunca tespit edilen giriş aidatı ve yıllık aidat miktarlarının aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, tespitlerinde uygulanacak esasların belirlenmesi,
f)Tahsiline imkan olmadığı yönetim kurulunca tespit edilen alacakların terkine karar verilmesi
g)Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, Dernek lehine mükellefiyet tesisi ve kaldırılması, kiralanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
i)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki teşekküllere üye olarak katılması veyahut ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
j)Derneğin feshedilmesi,
k)Üyelikten çıkarılmaya yapılan itirazların tetkik edilerek karara bağlanması
l)Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
m)Derneği federasyonda temsil edecek üyeleri seçmek

Madde 17 ) Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri
  
Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel Kurul da kararlar salt çoğunlukla alınır.  

Madde – 18 ) Yönetim Kurulu:  
Yönetim Kurulu Genel Kurulun dernek asli üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçeceği 5 asıl ve 5 yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan, başkan vekili, bir raportör, bir muhasip seçer. Yönetim Kurulu bir başkan veya başkan vekilinin davetiyle toplanır. Toplantı günü, saati ve gündem önceden kurul üyelerine bildirilir. Üyelerden en az üçünün yazılı istemlerini başkan veya başkan vekillerinden birine iletmeleri halinde yönetim kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılamayan üye yönetim kurulu kararı ile istifa etmiş kabul edilebilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya başkan vekili başkanlık eder.

Madde 19 ) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:  

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a)  Derneği temsil bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, resmi mercilere istenen temsilciyi temsil etmek ve görevlendirmek,
b)  Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, üzerinde dernek lehine mükellefiyetler tesis etmek ve kaldırmak,
c)  Derneğin gelir, gider ve diğer hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, çalışma raporunu ve gelecek döneme ait bütçeyi genel kurula sunmak,
d)  Derneğe borçlu üyeleri, tayin edeceği elverişli süre içinde borcunu ödemeye yazılı olarak davet etmek ve sürenin bitiminde iş bu tüzüğün maddesinde yazılı olduğu şekilde tahsili için yasal yollara baş vurmak, avukat tayin etmek ve tahsiline imkan kalmayan alacakları tespit ederek terkini için genel kurula bildirmek,
e)  Derneğin feshi halinde bu hususu beş gün içinde yazılı olarak en büyük mülki amire bildirmek,
f)  Genel kurulu olağan veya olağan üstü toplantıya çağırmak,
g)  Üyelerin arasında bir yürütme komitesi seçmek, görev ve yetkilerini tespit etmek,
h)  Genel Sekreteri seçmek, yetkilerini ve çalışma şartlarını tayin etmek,
i)  Genel kurul kararlarını uygulamak,
j)  Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanları Haysiyet Divanına sevk etmek,
k)  Üyeliği teklif edilenlerin kabul veya reddi hakkında karar vermek,
l) Derneğin tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak

Madde 20-) İç yönetmelik:

Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Genel Kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir.
Yönetim Kurul görev bölümüm yaparak, başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanını seçilenler arasından belirler.
Yönetim Kurulu en az ayda bir kez dernek idare yerinde, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır
Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

Madde 21-) Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması:
Yönetim Kurul üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 22-) Yürütme Komitesi

Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından seçeceği üç üyeden oluşan bir yürütme komitesi oluşturur. Genel Sekreter Yürütme Komitesinin doğal üyesi olup, Yürütme Komitesinin toplantılarına ve çalışmalarına katılır. Genel sekreterin Yürütme Komitesinde oy hakkı vardır. Yürütme komitesi, yönetim kurulunun tespit edeceği görev ve yetkileri çerçevesinde Derneğin olağan işlerini yapar ve yürütür.

Yürütme Komitesi yaptığı işler nedeniyle Yönetim Kuruluna karşı sorumludur ve Yönetim Kurulunun her istediğinde işler hakkında hesap vermek zorundadır.
Yürütme Komitesinin görev süresini, başkanını ve başkan vekilini Yönetim Kurulu belirler.

Madde 23-) Yüksek Danışma Konseyi:
Yüksek Danışma Konseyi, Dernek asil ve şeref üyelerinin arasından Genel Kurulca bir yıl için seçilen en çok 10 üye ile, Yönetim Kurulu üyeleri, eski Yönetim Kurulu Başkanları ve eski Danışma Kurulu Başkanlarından oluşur. Müddeti biten kişinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Konsey ilk toplantısında kendisine bir başkan iki başkan vekili ve bir sekreter üye seçer. Konsey, konsey başkanının daveti ile yılda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak konuları müzakere eder ve hazır bulananların salt çoğunluğu ile karara bağlar.

Konsey kararları istişari mahiyette olup Yönetim Kurulunu bağlamaz.
Yüksek danışma konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre diğer mesleki kuruşlar, dernek ve vakıflar, kamu kuruluşları ve özel sektör yöneticileri, üniversite öğretim üyeleri görüş teatisinde bulunmak üzere davet edilebilirler. Bu kişiler oylamaya katılamazlar.

Konseyin Başlıca Görevleri:
a)  Maden suyu sanayinin genel gidiş ve sorunlarını gözden geçirmek
b)  Dernek amaçlarına ulaşabilmek amacı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,
c)  Dernek çalışmalarını, amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından inceleyerek gerekli önlemleri tavsiye etmektir.
Yüksek Danışma Konseyi üye sayısı maden suyu sanayinin gelişmesi göz önünde tutularak gerektikçe yeniden saptanır.

Madde 24-) Genel Sekreter:
Dernek Genel sekreteri, Dernek Yönetim Kurulu tarafından atanır. Yönetim Kurulunca görevine her zaman son verilebilir.
Genel Sekreter, Derneğin kadrolarını, bütçelerini ve yönetmeliklerini hazırlayarak, yönetim kurulunun inceleme ve kabulüne sunar, Yönetim kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde derneği temsil eder, Yürütme kurulunun doğal üyesi olarak onların toplantı ve çalışmalarına katılır.
Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararlarının üyelere duyurulmasını ve uygulanmasını sağlar. Derneğin çalışmaları, faaliyetleri, duyuruları, ile ilgili yazılar hazırlanması , düzenlenmesi, açıklanması, saklanması ve gönderilmesi ile ilgili çalışmaları yapar. Dernek üyelerine ait bilgileri ve onlardan gelen talepleri değerlendirerek, yönetim kuruluna rapor verir. Yönetim kurulu toplantılarına katılır.

Madde 25-) Haysiyet Divanı:

Genel Kurul üyeleri arasında iki yıl için gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden meydana gelir. Haysiyet Divanı kendi arasından bir başkan seçer. Haysiyet Divanı tam sayı ile toplanır. Görev ve yetkisine giren hususları görüşüp ekseriyetle karara bağlar.
Haysiyet Divanı asil üyelerden bir veya birkaçının yapılacak çağrıya rağmen toplantıya katılmamaları halinde toplantı uygun bir zamana bırakılır. Bu toplantıya asil üyelerle birlikte yedeklerden sırası ile en fazla oy sahibi çağırılır. Asil üyenin katılması halinde yedek üye müşahit mahiyetinde toplantıya çağırılır. Haysiyet Divanı üyeleri kendilerini, karı koca usul ve fürug ile kardeşlerini ilgilendiren müzakereye katılamazlar.

Madde 26-) Denetleme Kurulu:
Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından iki yıl için gizli oy ile seçilen üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. Üyeler tekrar seçilebilirler.

Madde 27-) Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:


a)  Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca uygulanıp uygulanmadığını, dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini genel kurula raporlamak,
b)  Dernek işleri, muameleleri ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor sunmak
c) İcabında Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgilerini denetleme kurulu üyelerinin tetkikine sunmakla sorumludurlar.

Denetleme Kurulu, harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını vesikaların geçerli bulunup bulunmadığını ve gelirlerin gerekli bir dikkatle toplanıp toplanmadığını denetler.  
Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul,Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 28-) Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

Bölüm- 6
Madde 29-) Derneğin gelirleri:


a) Üye giriş ve yıllık aidatları
b)  Dernekçe yapılan yayınlar. Tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, alınacak reklam ve buna benzer faaliyetlerden sağlanacak gelirler
c)  Derneğin mal varlığından ve hakların kullanılmasından elde edilen gelirler
d)  Derneğe yapılacak bağış ve yardımlar
e)  Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
f) Üyelerine kar dağıtmayan dernek işletmelerinin gelirlerinden ibarettir.
Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.  
Madde 30-) Yardım Kabul Edilemeyecekler:

Dernek siyasi partilerden işçi veya iş veren sendikalarından ve meslek kuruluşlarından herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Madde 31-) Yıllık Aidat Miktarı:

Dernek üyelerinin ödeyecekleri aylık aidat miktarı 300YTL'dir. Bu miktarı değiştirmeye Genel Kurul yetkilidir.
Ayrıca derneğe üyelik başvurusunun kabulü ile birlikte, üyeliğe kabul edilen üye bir defaya mahsus olmak üzere dört aylık üye aidat miktarına karşılık olan meblağı üyeliğe giriş ücreti olarak öder. Bu miktarı değiştirmeye Genel kurul yetkilidir.
 
Bölüm -7
Madde 32-) Derneğin Defter ve Kayıtları:


Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noterden veya dernekler müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

a)  Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararın altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
c)  Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bölüm- 8
Madde 33-) Gelir ve Giderlerde Usul:


Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Madde 34-) Derneğin Harcamaları ve Derneğin Borçlanma Usulleri

Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurul kararı ile yapılır ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.
Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür.
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetleri yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında alabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Bölüm- 9
Madde 35-) Tüzük Değişikliği:


Tüzük hükümleri olan veya olağanüstü toplantı gündemine konulan ve engeç ongün önce üyeler yazılı olarak bildirme koşulu ile genel kurulca değiştirilebilir. Değişiklikler toplantıya katılan mevcut üye sayısının 2/3 nün oyu ile sağlanır.  


Bölüm -10
Madde 36-) Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli:


Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 13. maddesine göre toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya çağırılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığını tasfiye şekli, genel kurulun kararına bırakılır.
Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.  

Bölüm- 11
Madde 37-) Hüküm Eksikliği:


Dernek tüzüğüne hükmü bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda da Türk Medeni Kanununun hükümleri uygulanır.

Dernek 5253 sayılı Dernekler Kanunun maddesinde gösterilen faaliyetlerde bulunamaz.  

Bölüm- 12
Madde 38-) Geçici Hükümler:


Geçici Yönetim Kurulu


Başkan :Mualla Çelik HIDIROĞLU
Başkan yardımcısı :Mehmet H. ERBAK
Sekreter :Seyfullah KOÇYİĞİT
Muhasip :Ali ÇANKAL
Üye :Mustafa İNCE
Üye :Atilla ARISOY
Üye :Ahmet GÜLER

Başkan : Seyfullah KOÇYİĞİT
Başkan Yrd. :Niyazi ERCAN
Başkan Yrd. : Levent PEKCAN
Ömer KIZIL
Adnan ÇAVUŞ